RODO

Klauzula informacyjna/polityka prywatności

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) , zwanego dalej RODO.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych, firma TK Krzysztof Talipski przekazuje Państwu poniższe informacje:

Administrator danych i jego dane kontaktowe
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych na etapie rezerwacji usługi transportowej lub przewodnika turystycznego jest TK Krzysztof Talipski z siedzibą w Nowosadach 36, 16-050 Michałowo (zwana dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@podlascyprzewodnicy.pl, listownie i osobiście pod adresem Nowosadach 36, 16-050 Michałowo.

Przetwarzanie danych
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
1. W celu rezerwacji usługi na przewóz osób lub świadczenia usług przewodnika turystycznego.
2. W celu promocji oferowanych przez Administratora usług, jeśli wyrazicie Państwo chęć otrzymywania od Administratora informacji handlowych, a także w celu poznania Państwa preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Państwu treści adekwatne do oczekiwań – na podstawie art. 6 ust. 1 a i f RODO.
3. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Udostępnianie danych innych osób
Udostępniając dane osobowe innych osób (np. innego uczestnika przewozu w celu rezerwacji, osoby kontaktowej w razie wypadku, osoby rezygnującej z przewozu w celu przejęcia przez Państwa rezerwacji), deklarujecie Państwo, iż mają one świadomość celów i sposobów przetwarzania przez nas ich danych osobowych, wyrażają na to zgodę, a Państwo jesteście upoważnieni do udostępniania nam tych danych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane osobowe. W przypadku przetwarzania w celach marketingowych, przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofniecie Państwo zgodę do momentu cofnięcia zgody.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu umowy przez Administratora (np. innym przewoźnikom, dostawcom usług hotelowych).

Prawa, które Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.